9-thailand   10-thailand  11-thailand  green1  green2  icon6  icon7   thailandboutique  icon9

ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

รางวัลโรงแรมใบไม้เขียว

 

เริ่มเมื่อประมาณปลายปี 2540 เป็น โครงการที่มูลนิธิใบไม้เขียวดำเนินการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม มุ่งเน้นการใช้พลังงานรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าภายใต้แนวคิดหลัก “รู้ประหยัด รักษ์สิ่งแวดล้อม”

 

มูลนิธิใบไม้เขียวได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และความตั้งใจจริงของทั้ง 6 องค์กร ได้แก่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(EGAT)

การประปานครหลวง

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) (ADEQ)

สมาคมโรงแรมไทย (THA)

United Nations Environment Programme (UNEP)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

รวมทั้งองค์กรที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆเช่น การจัดสัมมนา การจัดการฝึกอบรมการจัดมาตรฐานการตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหา ป้องกัน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้พลังงานน้ำ และ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ และพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้การเจริญเติบโตของ ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติเจริญเติบโตควบคู่กันได้อย่างงมีประสิทธิภาพ

 

จากความสำเร็จที่ผ่านมาของ มูลนิธิใบไม้เขียวในการสร้างมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญและเริ่มหันมาตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมดังกล่าวอย่างจริงจัง

 

โครงการ ใบไม้เขียว รับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการดำเนินงานมูลนิธิใบไม้เขียวที่สร้างปรากฏการณ์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้บังเกิดเป็นรูปธรรม อย่างเด่นชัดโดย 79 โรงแรมทั่วประเทศที่ได้รับเกียรติบัตรแห่งความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้น จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าการร่วมมือกันยกระดับการจัดมาตรฐานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของทุกองค์กรจะนำพาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศและเป็นที่ยอมรับในศักยภาพของการดำเนินงานอย่างแท้จริง

 

ภูนาคำ รีสอร์ท มีความภาคภูมิใจที่ได้รางวัลใบไม้เขียว ระดับใบไม้ 3 ใบ ปี 2555

 

  แผนที่ สำนักงานจังหวัดเลย สำนักงานกรุงเทพฯ                
                     

461 หมู่ 3 บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

โทรศัพท์  (+66) 42 892 005 ถึง 6  

โทรสาร  (+66) 42 892 007

โทรศัพท์มือถือ (+66) 88 585 0406

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

60 ชั้น 2 ซอย บางนา-ตราด 40  แขวง/เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์  (+66) 2393 5855 (ระบบอัตโนมัติ)

โทรสาร    (+66) 2393 5866

โทรศัพท์มือถือ (+66) 88 585 0406

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.