9-thailand   10-thailand  11-thailand  green1  green2  icon6  icon7   thailandboutique  icon9

ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภูนาคำ รีสอร์ท | รีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

รางวัลโรงแรมสีเขียวระดับภูมิภาคอาเซียน 2012-2014

 

รางวัลสำหรับโรงแรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม เน้นผู้ประกอบการที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่สร้างคุณประโยชน์ทั้งทางบุคคล องค์กร ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติ รางวัลโรงแรมสีเขียว ASEAN Green Hotel Awards เป็นหนึ่งในโครงการของกรมการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นการยกย่องผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ทที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่น ได้เกิดแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนตอบรับกระแสการปฏิบัติตนในสภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

 

รางวัลมาตรฐานโรงแรมสีเขียว ASEAN Green Hotel Awards 2012 – 2014 มีการมอบรางวัลให้แก่โรงแรมที่ได้รับรางวัลโรงแรมสีเขียวของอาเซียน โดยเชิญผู้แทนโรงแรมขึ้นมารับมอบรางวัล ในวันที่ 11 มกราคม 2555 ณ. Novotel Manado Golf Resort & Convention Center ประเทศอินโดนีเซีย หลังจบการประชุมคณะรัฐมนตรีอาเชียนโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก คือ

การใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม การร่วมมือกับชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น การจัดฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับดำเนินงาน การจัดการขยะจัดการของเสีย การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงาน การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้น้ำ การจัดการคุณภาพอากาศ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง การควบคุมมลพิษทางเสียงจากการดำเนินงานโรงแรม การจัดการและบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำ และลดการสร้างน้ำเสีย มีการจัดการสารพิษและสารเคมีโดยแสดงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนสำหรับวัตถุมีพิษประกอบกับการกำจัดของเสียอันตรายอย่างเหมาะสม

 

ภูนาคำ รีสอร์ท อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้ดำเนินกิจการตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นความพอเพียง และวิถีเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน มีกิจกรรมสีเขียวที่ลูกค้าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น การเรียนรู้การทำนา การทำน้ำยาต่างๆ จากวัตถุดิบธรรมชาติ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ธนาคารขยะ เป็นต้น จึงเป็นหนึ่งใน 10 โรงแรมสีเขียวจากประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกจาก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้รับรางวัลโรงแรมสีเขียว ASEAN Green Hotel Awards 2012 – 2014

 

  แผนที่ สำนักงานจังหวัดเลย สำนักงานกรุงเทพฯ                
                     

461 หมู่ 3 บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

โทรศัพท์  (+66) 42 892 005 ถึง 6  

โทรสาร  (+66) 42 892 007

โทรศัพท์มือถือ (+66) 88 585 0406

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

60 ชั้น 2 ซอย บางนา-ตราด 40  แขวง/เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์  (+66) 2393 5855 (ระบบอัตโนมัติ)

โทรสาร    (+66) 2393 5866

โทรศัพท์มือถือ (+66) 88 585 0406

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.